Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen

 1.1 Onderstaande voorwaarden gelden voor alle leveringen, verkopen en werken, tenzij Alles-Klusdienst uitdrukkelijk andersluidende voorwaarden zou aanvaard hebben. In

geval van insolventie behoudt Alles-Klusdienst zich het recht voor een bestelling te vernietigen en een waarborg te eisen.

Artikel 2: Begin – Einde

2.1. Alle offertes zijn geldig gedurende 30 dagen of volgens de datum aangeduid op de offerte. Deze offertes zijn louter informatief. Alle overeenkomsten komen uitsluitend tot
stand door de schriftelijke en onvoorwaardelijke aanvaarding van de offerte. Een begin van uitvoering van de overeenkomst, geldt evenzeer als bevestiging.
2.2 Bij annulering van een opdracht door de opdrachtgever is een schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 30 % van de aannemingssom. Dit kan enkel gebeuren middels
een aangetekend schrijven, ten laatste 14 dagen voor de aanvang van de werken. Nadien is een schadevergoeding van 50% verschuldigd.
Na aanvang van de werken kan de overeenkomst niet meer rechtsgeldig worden geannuleerd. In geval van verbreking na aanvang zal steeds 100% van het bedrag van de overeenkomst
verschuldigd zijn.
2.3 Wanneer de opdrachtgever nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, alsmede in geval van faillissement of kennelijk onvermogen kan de overeenkomst van rechtswege
zonder ingebrekestelling ontbonden worden, door een eenvoudige wilsuiting van Alles-Klusdienst per aangetekend schrijven, onverminderd diens rechten op schadevergoeding en
intresten.

Artikel 3: Uitvoering der werken

3.1 De overeengekomen leveringstermijnen of aanvang/einde der werken worden enkel als inlichting gegeven en verbinden Alles-Klusdienst niet. Nooit kan vertraging
aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst of tot enige boete of schadevergoeding. Alle gevallen van overmacht echter, geven Alles-Klusdienst het recht een bestelling te
annuleren of de uitvoering ervan te verdagen.
3.2 Alle bestellingen worden uitgevoerd volgens de gevraagde samenstelling zonder enige verantwoordelijkheid voor het gebruik der geleverde koopwaren.
3.3 Bij levering op de werf verplicht de klant er zich toe de nodige voorzorgen te treffen opdat een gemakkelijke en veilige levering mogelijk wordt. Alle kosten veroorzaakt door
een moeilijke toegang zijn ten laste van de klant. De klant zorgt er ook voor dat deze goederen veilig kunnen worden gestockeerd.
3.4 Alle noodzakelijke vergunningen dienen door de klant aangevraagd te worden en vallen ten zijnen laste.
3.5 De klant moet zorgen voor de nodige plannen van de ondergrond, en bij gebreke eraan is Alles-Klusdienst niet verantwoordelijk bij eventuele schade aan leidingen, buizen,
kabels of bouwwerken.
3.6 Water en elektriciteit dienen te worden voorzien door de klant.
3.7 De klant staat vanaf het ogenblik van de levering op de werf in voor schade aan en vervreemding van de geleverde goederen, ondanks het feit dat deze eigendom blijven
van Alles-Klusdienst tot op het ogenblik van algehele betaling.
3.8 De klant is niet gerechtigd wijzigingen aan te brengen aan de overeengekomen werken of het aanvaarde uitvoeringsplan. In geval de klant een wijziging aanvraagt, behoudt
Alles-Klusdienst zich het recht voor daar al dan niet gevolg aan te geven. Indien zij gevolg geven aan de door de klant gevraagde wijziging, geschiedt dit op diens risico en
verantwoordelijkheid. In geen geval zal de klant gerechtigd zijn op een prijsvermindering. In geval de wijziging tot meerwerken of een meerkost leidt, zal de meerprijs, berekend aan de
geldende éénheidsprijzen, ten laste van de klant zijn. In voorkomend geval zal tevens de uitvoeringstermijn worden verlengd.
 
 

Artikel 4: Klachten

4.1 Alle klachten, onder meer klachten met betrekking tot de inhoud van de facturen en de uitvoering van de werken moeten per aangetekend schrijven bij Alles-Klusdienst
worden ingediend binnen de acht dagen na de factuurdatum. Na verloop van deze termijn worden alle in de factuur opgenomen bijzondere en algemene bepalingen en bedingen, alsook
het factuurbedrag, als definitief aanvaard aangezien
 

Artikel 5: Betaling

5.1 Alle facturen zijn betaalbaar contant en zonder korting. 
5.2 Alle facturen die op de vervaldag niet betaald zijn, brengen van rechtswege en zonder dat er enige ingebrekestelling of aanmaning vereist is, een nalatigheidintrest op gelijk
aan 12%. Daarenboven zal het bedrag der onbetaald gebleven facturen ten titel van conventionele schadevergoeding verhoogd worden met 10 % met een minimum van 250 EUR, eveneens
zonder dat enige voorafgaandelijke ingebrekestelling of aanmaning vereist is en onverminderd de hoofdsom, de nalatigheidintresten, alle innings-, aanmanings- en vervolgingskosten. 
5.3 Bij tussentijdse facturatie dienen deze betaalt te worden binnen de 8 dagen na de datum aangegeven op de factuur. 
5.4 Alle tussentijdse facturaties die op de vervaldag niet betaald zijn, leiden tot een stopzetting van de werken en geven geen recht tot schadevergoeding aan de opdrachtgever
door Alles-Klusdienst. 
 

Artikel 6: Juridische informatie

6.1 Voor alle geschillen zijn alleen de Rechtbanken bevoegd waarvan de territoriale bevoegdheid bepaald wordt door de ligging van de zetel van Alles-Klusdienst, tenzij AllesKlusdienst de Rechtbank van de woonplaats/zetel van de gefactureerde of van de plaats van de uitvoering van het contract zouden verkiezen.
6.2 Het Belgische recht is van toepassing.